Alb Eng
Për QIKA 1≠1

Medinë Dauti

Medinë Dauti është hulumtuese në Qendrën për Informim, Kritikë dhe Aksion – QIKA. Ajo ka përfunduar studimet për punë sociale në Universitetin e Prishtinës. Medina ka qenë bashkëpunëtore në hulumtime të ndryshme në kuadër të UP-së dhe gjithashtu bursiste në disa programe në kuadër të Fakultetit Filozofik dhe MASHT-it. Ajo është themeluese e disa iniciativave me bazë në komunitet dhe aktiviste për të drejtat e njeriut me theks të veçantë në të drejtat e grave dhe komunitetin LGBTIQ+.