Alb Eng
ABOUT QIKA 1≠1

Nëpër Feminizëm

Këto tekste të larmishme për nga temat që trajtojnë, e të fuqishme për nga qëndrimet, janë ofruar të përkthyera në gjuhën shqipe për herë të parë si koleksion - Nëpër Feminizëm.

Gratë e padukshme

Gratë rome, ashkalike dhe egjiptiane janë ndër grupet më të cenueshme në shoqërinë tonë dhe historikisht janë trajtuar si qytetare të dorës së fundit. Ato përballen çdo ditë me përbuzje, armiqësi dhe diskriminim shoqëror e institucional.

Politika është punë për gra!

Konstatimi se “politika është punë për burra”, është përjashtues ndaj grave. Duke parë sferën publike si hapësirë për veprim vetëm të burrave, gratë në Kosovë nuk po arrijnë as ta shohin si mundësi angazhimin për çështje publike.

Rigjykim per suzanen EN

Pas hulumtimit të lëndës së Suzana Zogëjani - Sekiraqa, QIKA mbështetkërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Avokates Kosovare Kelmendi, me të cilën ka kërkuar që lënda të kthehet në rigjykim